قفل معما شده ام کلید ان بدست کیست ای که مرا نوشتی

نخوانده ماندنم ز چیست


دسته ها : حرفهای از تب
جمعه بیست و هفتم 10 1387
X